اخبار

1396/04/13


کارگاه تستهای ورزشی، قلبی و ریوی

مدرس: Prof. PierGiuseppe Agostoni

هماهنگ کننده: دکتر علیرضا اسلامی نژاد

 کارگاه NIV  و Sepsis
مدرسین:
Prof. Nicolino Ambrosino
دکتر محمدرضا هاشمیان(NRITLD)
دکتر عاطفه فخاریان(NRITLD)

 کارگاه سونوگرافی پلور و ریه
مدرسین:
پروفسور پل موهابیر(دانشگاه استنفورد آمریکا)
دکتر بخشایش کرم(NRITLD)
هماهنگ کننده:دکتر محمدرضا هاشمیان(NRITLD)

کارگاه : EBUS -  Stenting   -  Thermoplasty  

مدرسین:
دکتر محسن داوودی(دانشگاه ایرونیه کالیفرنیا آمریکا)
دکتر اردا کیانی(NRITLD)
دکتر عاطفه عابدینی(NRITLD)
محل برگزاری:دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی روش های مداخله ای بیماری های جنب
مدرسین:
دکتر محسن داوودی(دانشگاه ایرونیه کالیفرنیا آمریکا)
دکتر اردا کیانی(NRITLD)
دکتر عاطفه عابدینی(NRITLD)
دکتر گیتی پوردولت(NRITLD)
دکتر مهدی ندیری
محل برگزاری:دانشگاه شهید بهشتی


اطلاعات بعدی در خصوص نحوه ثبت نام و هزینه دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.